RENASC

RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate, Cod SMIS 110651

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu – Rusescu”, împreună cu partenerii – Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Asociația SAMAS și Asociația Moașelor Independente – vă invită să participați în proiectul intitulat “RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/ 2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Obiectivul general constă în stabilirea unui parteneriat public – privat cu scopul de a monitoriza situația și efectele concrete ale politicilor publice din domeniul sănătății reproducerii, de a elabora împreună propuneri alternative la politicile în vigoare în vederea rezolvării problemelor existente (declinul demografic, rata ridicată a mortalității materne și infantile din România).

Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui studiu privind politicile publice în domeniul sănătății reproducerii existente în România, întâlniri de lucru și dezbateri pentru identificarea unor propuneri alternative și a modalităților lor de promovare.

Proiectul a fost implementat la nivel național în perioada 2018 – 2019, fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020.

Mai multe informații despre proiectul RENASC se găsesc pe site-ul www.insmc.ro.

Organizațiile interesate de participarea la acest proiect sunt rugate să ne contacteze la telefonul 021/ 242.97.19 sau la adresa de email uatmp@insmc.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Axa prioritară:

Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Componenta 1:

CP2/ 2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Titlul proiectului:

RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate, Cod SMIS 110651

Beneficiari:

Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă – Solicitant

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” – Partener 1

Asociația SAMAS  – Partener 2

Asociația Moașelor Independente – Partener 3

Raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății reproducerii

Raportul final de evaluare a politicilor publice existente în domeniul Sănătății Reproducerii reprezintă un document cadru elaborat în cadrul activității A 2.2. Monitorizarea și evaluarea politicilor publice existente privind sănătatea reproducerii, ca urmare a interpretării datelor obținute atât în cadrul activității A 2.1. Dezvoltarea Rețelei RENASC și a platformei online în vederea monitorizării și evaluării politicilor publice existente, cât și prin interviuri în cadrul Atelierului de lucru cu membrii Rețelei RENASC. Rezultatele interpretării datelor obținute au caracter obiectiv, prezentând situația reală, tendințele actuale în planificarea familială și sănătatea reproducerii din România.

Procesul de monitorizare s-a axat pe analiza următoarelor aspecte: stadiul implementării politicii/ politicilor publice, în ce măsură corespund politicile publice necesităților reale ale populației, în ce măsură sunt implementate activitățile prevăzute în cadrul politicilor, ce probleme sunt în realitate sau au intervenit, ce afectează populația, cum influențează factorii externi implementarea politicii, care sunt efectele și perspectivele implementării politicilor, cum va evolua situația în cazul în care nu se intervine prin transmiterea de propuneri alternative la politicile existente.

Raportul face parte integrantă din Proiectul RENASC, o inițiativă public – privată de cercetare a politicilor publice, definite ca un ansamblu de măsuri concrete care se înscriu într-un cadru general de acțiune având scopuri și obiective de îndeplinit într-un domeniu de interes. Un domeniu prioritar în România, dar și sensibil și în permanentă schimbare este cel al politicilor în domeniul sănătății reproducerii.

Plan de măsuri pentru creșterea accesului la servicii de planificare familială

Studiul de față a urmărit o structură a propunerii alternative la politicile publice din domeniul sănătății reproducerii, elaborată prin cererea de finanțare a proiectului cu titlul ”RENASC – REțea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SIPOCA 226/ SMIS/ 110651, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, realizat de către experții Asociației PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și ai parteneriatului proiectului – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu – Rusescu” București, Asociația SAMAS și Asociația Moașelor Independente.

Studiul se adresează în special forurilor de decizie cu competențe în implementarea politicilor publice de sănătate (comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și alte instituții cu atribuții în domeniu) care implementează politicile publice și doresc să optimizeze modul de realizare a acțiunilor relevante pentru dezvoltarea unui cadru strategic și a unui plan operațional pentru sănătatea sexuală și a reproducerii în România sau să aprofundeze o serie de noțiuni de bază cu informații complementare despre aplicabilitatea unor măsuri reprezentative conceptului de politică publică.

Prin structura propusă, studiul reprezentând propunerea alternativă la politicile publice în vigoare, vine în întâmpinarea provocărilor actuale, având la bază ample consultări directe care au dus la actualizarea situației existente în domeniul sănătății reproducerii, consultări care au avut loc cu ocazia diverselor evenimente regionale organizate în țară, cu implicarea principalilor specialiști în domeniu, cât și cu exemple concrete din practica românească și a altor state, precum repere și legislație națională, statistici și declarații, studii și modele europene, recomandări OMS, punând la dispoziția decidenților interesați un material bibliografic sintetic și un Plan de măsuri pentru revigorarea programului de sănătate a reproducerii și sexualității/ planificare familială în România, conținând cele mai reprezentative repere în domeniu.