Cod de etică

Document privind normele etice și deontologice în activitatea SAMAS

Adoptat de Adunarea Generală a Asociației SAMAS

Asociația SAMAS a constituit prima rețea de asistenți perinatali certificați din țară, care pot acorda sprijin mamelor în adoptarea unor decizii pertinente, de la concepţia copilului până la vârsta preşcolară, în ceea ce priveşte îngrijirea si nutriţia perinatale.

Obiectivele Asociației pe termen lung sunt creșterea ratei de alăptare exclusivă, informarea corectă a mamelor despre procesul nașterii și promovarea nașterii naturale, îmbunătățirea stării de sănătate a mamei, dar și a bebelușului, printr-o nutriție echilibrată atât în timpul sarcinii, cât și postnatal.

Asociația SAMAS a investit și investește în acest deziderat prin programele de educație medicală continuă pentru cadre medicale – curricula, manualele, etapa de practică și examenul de certificare SAMAS au fost realizate de un medic specializat în nutriție și de o moașă, consultant internațional în lactație. Activitatea Asociației este una cât se poate de transparentă, respectă reglementările codului Organizației Mondiale a Sănătății și legislația în vigoare din România. Prin semnarea acestui cod etic, membrii Asociației, angajații, Educatorii Perinatali, colaboratori sau parteneri își asumă respectarea tuturor acestor norme.

Scopul codului și comitetului etic nu este acela de a înlocui reglementările OMS și/ sau legislația din România, ci cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora activează Asociația SAMAS și se exercită profesia de educator perinatal.

În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice sau deontologie, Comitetul Etic, împreună cu Consiliul Director al Asociației SAMAS, va hotărî metodele de sancționare a persoanei în cauză. Exemple de sancționări: retragerea statutului de membru al Asociației, retragerea certificării de Educator Perinatal SAMAS, plata de penalități (în situații de daune morale sau alte prejudicii) etc.

I. Principii de etică în activitatea profesională a Educatorilor Perinatali

În activitatea Educatorilor Perinatali, indiferent de forma de contractare a acestora, aceștia sunt obligați să respecte următoarele principii de etică:

 1. Derularea activității se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;
 2. În orice situaţie primează interesul beneficiarului şi sănătatea publică;
 3. Respectarea în orice situaţie a drepturilor beneficiarului;
 4. Educatorii Perinatali trebuie să evite în exercitarea activității atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională, să nu prejudicieze încrederea beneficiarilor;
 5. Educatorul Perinatal trebuie să comunice cu beneficiarul într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul acestuia;
 6. Acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare;
 7. În exercitarea profesiei, Educatorul Perinatal nu poate face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de beneficiari;
 8. Educatorii Perinatali trebuie să colaboreze, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a beneficiarului;
 9. Educatorii Perinatali vor oferi, în cadrul rețelei SAMAS, doar servicii de consiliere și educație, în conformitate cu curricula SAMAS. Educatorii SAMAS care sunt asistente sau moașe pot oferi servicii medicale, în limita competențelor lor profesionale doar în cadrul medical instituționalizat în care lucrează cu funcția lor de bază. În cazul în care beneficiarul apelează la un alt serviciu medical, Educatorul Perinatal va colabora cu acestea în beneficiul pacientei.
 10. În exercitarea profesiei, Educatorii Perinatali trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să-şi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale; să ceară ajutor și asistență în caz de nevoie;
 11. Constituie încălcări ale regulilor etice:
  a) jignirea şi calomnierea profesională;
  b) blamarea şi defăimarea profesională;
  c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a Educatorilor Perinatali sau a altor cadre medicale. În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă trebuie mediat de Consiliul Director al Asociației SAMAS, de Comitetul Etic al acestei Asociații sau de alte Asociații /organizații competente.
  d) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere imaginii Asociației SAMAS. În cazul unor dezacorduri cu acțiunile desfășurate de Asociație, în ansamblul ei, chestiunea în primă instanţă trebuie comunicată Consiliului Director al Asociației SAMAS pentru lămurire, mediere și soluționare. Comunicarea către terțe părți înainte de comunicarea către Asociație constituie o încălcare a Codului de etică.
 12. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie o greşeală deontologică.
 13. Educatorii Perinatali trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele decât formele de plată agreate în prealabil cu beneficiarul și/ sau cu Asociația SAMAS.
 14. Educatorii Perinatali sunt răspunzători pentru fiecare dintre actele lor profesionale. Pentru evitarea neînțelegerilor, fiecare Educator Perinatal va folosi pentru fiecare serviciu oferit către beneficiar o anamneză, pe care va scrie recomandările și sfaturile pentru beneficiar, se va asigura că beneficiarul a înțeles aceste recomandări, iar anamneza va fi semnată de acesta.
 15. Educatorii Perinatali SAMAS vor fi mereu echidistanți în comunicarea și în abordarea temelor controversate, vor transmite doar mesaje foarte bine documentate științific. Exemple de teme controversate:
  • Vaccinarea. În România există o listă de vaccinuri susținute și aprobate de către autoritățile române. Educatorii Perinatali SAMAS trebuie să respecte legislația în vigoare, prin urmare, vor susține vaccinarea cu acele vaccinuri aprobate și recomandate de către autoritățile române.
  • Nașterea. Mamele sunt încurajate să participe la ambele cursuri de educare pentru naștere naturală și pentru naștere medicalizată pentru a putea lua o decizie informată și pentru a fi pregătite corespunzător pentru orice tip de naștere.
  • Alăptarea exclusivă. Asociația SAMAS susține și încurajează alăptarea exclusivă, la cerere, până la 6 luni și continuarea alăptării, în paralel cu introducerea alimentației diversificate, până la 2 ani și peste, conform recomandărilor OMS.

   II. Principii de etică în activitatea publică a Educatorilor Perinatali

 1. Activitatea de informare publică se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de Președintele SAMAS sau de către persoana desemnată de acesta. Persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat. În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, Educatorii Perinatali, angajații Asociației SAMAS sau membrii Asociației SAMAS pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Asociației SAMAS. Membrii Asociației SAMAS și Educatorii Perinatali SAMAS au obligația de a respecta demnitatea calității deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor SAMAS.
 2. În comunicarea publică, asistenții perinatali vor transmite informațiile primite corect, fără a le da o interpretare subiectivă.
 3. În desfășurarea activității, Educatorilor Perinatali, angajaților Asociației SAMAS și membrilor Asociației SAMAS le este interzis să afișeze, în cadrul locațiilor sau a activităților organizate de Asociația SAMAS, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora, le este interzis să promoveze sau să recomande alte asociații nonprofit sau firme care prestează servicii de educație perinatală.
 4. Educatorii perinatali, angajații Asociației SAMAS și membrii Asociației SAMAS au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Asociației SAMAS, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a celor ce rezidă din Statutul organizației, prin:
  – întrebuințarea unor expresii jignitoare;
  – dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
  – formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 5. Educatorii perinatali, angajații Asociației SAMAS și membrii Asociației SAMAS nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii profesionale, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea atribuțiilor ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste atribuții.
 6. Comunicarea pe social media (ex.: Facebook, Twitter, forumuri etc.), inclusiv conturile personale, reprezintă tot o comunicare externă și trebuie să se supună regulilor din acest cod.

III. Standarde de etică privind încheierea contractelor, parteneriatelor, sponsorizări/ donaţii/ subsidii care sprijină activitatea SAMAS

Sponsorizările/ donaţiile şi/ sau subsidiile (în numerar sau în natură sau în alt mod) din partea persoanelor fizice sau juridice care oferă servicii sau produse destinate mamelor și gravidelor sunt permise dacă:

 • sunt realizate cu scopul de a sprijini activitatea educațională, obiectivele și serviciile sociale oferite de Asociația SAMAS sau sunt oferite cu titlu gratuit beneficiarilor SAMAS;
 • utilizarea produselor (gen sampling) și a serviciilor nu contravine obiectivelor promovate de Asociația SAMAS, respectiv nu ar periclita alăptarea în primele 6 luni, diversificarea corectă în paralel cu continuarea alăptării sau dacă ar încuraja operația cezariană la cerere.
 • nu constituie un îndemn către Educatorii Perinatali de a recomanda, distribui, vinde sau administra anumite produse destinate mamelor sau gravidelor.

Asociația va face publice informaţiile legate de donaţii şi subsidii (în numerar sau în natură sau altfel) acordate de persoane fizice sau companiile care au un obiect de activitate în strânsă legătură cu activitatea SAMAS sau serviciile furnizate de aceasta.

Contractele de sponsorizare vor include interdicția de a utiliza produse, servicii sau echipamentele donate în interesul personal al angajaților, în scop de comercializare sau pentru a obţine avantaje materiale de către angajaţii SAMAS sau educatorii perinatali. Asociația SAMAS se obligă să utilizeze serviciile/ produsele obţinute prin aceste donaţii sau sponsorizări exclusiv în beneficiul gratuit al beneficiarilor.

IV. Onorarii pentru servicii (inclusiv contracte de publicitate)

Contractele încheiate de Asociația SAMAS cu companii care oferă servicii sau produse destinate mamelor și gravidelor sunt permise dacă aceste servicii (sau alte finanţări):

 1. sunt prestate cu scopul de a sprijini îngrijirea sănătăţii mamei și gravidei sau acțiuni de cercetare;
 2. produsele și serviciile pentru care se fac activități de promovare nu contravin obiectivelor promovate de Asociația SAMAS, respectiv nu ar periclita alăptarea în primele 6 luni și diversificarea corectă în paralel cu continuarea alăptării sau dacă ar încuraja operația de cezariană la cerere.
 3. nu constituie un îndemn către Educatorii Perinatali de a recomanda, distribui, vinde sau administra anumite produse destinate mamelor sau gravidelor.

V. Utilizarea consultanţilor

Este permis ca Asociația SAMAS să angajeze profesionişti din domeniul sănătăţii pentru servicii, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: prelegeri, consultare şi/ sau consiliere şi implicarea în activităţi medicale/ ştiinţifice și servicii de training, atât în grupuri, cât şi în mod individual.

Toate formalităţile care acoperă aceste servicii de consultanţă sau alte servicii trebuie, în măsura în care este relevant pentru angajamentul respectiv, să îndeplinească criteriile următoare:

 1. un contract sau un acord scris este agreat înainte de începerea prestării serviciilor. Acesta specifică natura acestor servicii şi, conform clauzei (6) de mai jos, este baza pentru plata acestor servicii;
 2. o nevoie legitimă pentru serviciile respective a fost clar identificată înainte de solicitarea serviciilor şi de încheierea acordurilor cu viitorii consultanţi;
 3. criteriile de selectare a consultanţilor sunt legate în mod direct de nevoia identificată, iar persoanele responsabile pentru selectarea consultanţilor au expertiza necesară pentru a evalua dacă profesioniştii respectivi din domeniul sanitar îndeplinesc aceste criterii;
 4. numărul profesioniştilor implicaţi/ angajaţi nu este mai mare decât numărul necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini nevoia identificată;
 5. angajarea profesionistului pentru a presta serviciul relevant nu este un îndemn pentru a recomanda, a prescrie, a achiziţiona, a distribui, a vinde un produs destinat mamei sau gravidei; şi
 6. compensarea pentru servicii este rezonabilă şi reflectă valoarea corectă de piaţă a serviciilor prestate.

Pentru serviciile prestate, consultanţilor externi li se vor oferi compensaţii rezonabile, inclusiv rambursarea cheltuielilor rezonabile de călătorie, masă şi cazare (dacă este cazul) și pot fi dovedite prin prețuri/ practici similare din piață.

VI. Evitarea conflictului de interese

Politica privind conflictul de interese este esenţială pentru funcționarea eficientă a Asociației SAMAS, ca membrii Consiliului Director, membrii fondatori, membrii asociați, angajaţii, Educatorii Perinatali şi consultanţii să fie independenţi şi imparţiali în toate acţiunile organizației, ca resursele financiare gestionate şi deciziile emise să nu fie folosite pentru câştig personal şi să existe încredere publică totală în integritatea Asociației SAMAS.

Conflictul de interese este definit ca o situaţie în care un membru al Consiliului Director, membru asociat, membru fondator, angajat, consultant sau Educator Perinatal SAMAS are interese particulare sau personale suficient de puternice, încât să influenţeze exercitarea obiectivă a funcției sau atribuţiilor din cadrul organizaţiei. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect, dar care dă aparența de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau Asociația SAMAS aflată în această postură.

Un conflict de interese apare de fiecare dată când un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal se află în poziţia de a influenţa orice aspecte legate de Asociația SAMAS, inclusiv politici, cheltuieli pentru achiziţia sau închirierea de bunuri, spaţii sau alte decizii, într-un mod care ar putea duce la orice formă de câştig financiar, personal sau politic pentru angajat sau pentru un membru al familiei sale imediate.

Nu este posibilă definirea completă a situaţiilor care dau naştere unui conflict de interese, dar următoarele sunt exemple de situaţii care creează un asemenea conflict. Lista nu este completă şi în orice situaţie în care o persoană nu este sigură despre corectitudinea unui anumit aranjament, contract, acţiune sau faptă, trebuie solicitată părerea Comitetului Etic si sau a Consiliului Director. În înţelesul prezentei politici privind conflictul de interese pot fi definite ca situaţii în care există conflict de interes următoarele:

 1. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal ia parte sau influenţează o decizie a Asociației SAMAS în care nu poate rămâne imparţial sau nu îşi poate păstra obiectivitatea în a alege dintre interesele organizației şi interesele sale personale.
 2. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă până la gradul IV inclusiv/ afin sau asociat de afaceri) are un interes financiar sau pare a avea un interes financiar în încheierea unui contract sau emiterea unei decizii sau atribuirea unei achiziţii publice;
 3. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă până la gradul IV inclusiv/ afin, prieten apropiat sau asociat de afaceri) are o afiliere de afaceri cu un posibil partener contractual sau alt conflict de loialitate care ar putea duce la sau ar sugera influenţa în decizia organizației, chiar dacă nu se pune problema unui câştig financiar personal din grantul sau contractul respectiv.
 4. Un membru fondator, membru asociat sau membru al Consiliului Director, angajat, consultant sau Educator Perinatal (sau o rudă până la gradul IV inclusiv/ afin, prieten apropiat sau asociat de afaceri) prestează, promovează sau facilitează servicii de educație perinatală, fără a primi în prealabil acordul Consiliului Director al Asociației. Pentru acest acord, membrul, angajatul, educatorul perinatal SAMAS va depune o cerere în scris Președintelui Asociației și Comitetului de Etică.

Este obligaţia tuturor membrilor Asociatiei, membrilor Consiliului Director, angajaţilor, Educatorilor Perinatali şi consultanţilor să declare orice conflict de interese posibil sau real. Declararea se va realiza în scris şi trebuie adresată Preşedintelui organizației. Nedeclararea unui conflict de interese poate duce la implementarea de măsuri disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă, rezilierea contractului sau, după caz, pierderea calității de membru al Asociației, calității de membru în Consiliului Director.

VII. Comisia de Etică a Asociației SAMAS

1. Rolul Comisiei de Etică

Obiectivul Comisiei de Etică este rezolvarea situațiilor referitoare la următoarele situații:

 1. de încălcare a standardelor privind încheierea contractelor
 2. situații de conflict de interese
 3. în cazul încălcării regulamentelor interne
 4. încălcarea dreptului de autor
 5. analizarea plângerilor, sesizărilor cu privire la abaterea de la normele etice şi rezolvarea acestora

Recomandările Comisiei de Etică sunt consultative pentru luarea deciziei de către Adunarea Generală în cazurile de încălcare a standardelor privind încheierea contractelor și a apariției situațiilor de conflict de interese. Comisia de Etică prezintă Adunării Generale un raport anual.

2. Componența Comisiei de Etică

Comisia de Etică este o comisie de specialitate compusă din patru persoane și este prezidata de dr. Iosif Niculescu.

 1. Marina Oțelea – medic, Director Executiv
 2. Eli Roman – jurnalist, Vicepreședinte
 3. Teodora Olivia Vasilescu – reprezentantă a mamelor
 4. Mihaela Timofte – reprezentantă a Educatorilor Perinatali

3. Constituirea Comisiei de Etică

a) Membrii Comisiei sunt numiţi de către Adunarea Generală.
b) Membrii Comisiei sunt numiţi cu un mandat de 3 ani, pe durata a cel mult două mandate consecutive.
c) Membrii care lipsesc în mod continuu de la şedinţele comisiei sunt înlocuiţi după trei absenţe nemotivate.

ABONARE NEWSLETTER

EVENIMENTE

Peste 300 de parinti cu bebelusi alearga la Cursa Jogging in Scutece din cadrul Maratonului International Bucuresti in Octombrie 2015

Dragi parinti, va invitam sa va inscrieti pentru ‪Jogging‬ in scutece SAMAS! Joggingul cu caruciorul a devenit in ultimii ani un sport iubit atat de mamicile dornice sa isi revina la forma fizica anterioara sarcinii, cat si de taticii care vor sa isi mentina stilul de viata activ. Va asteptam la cursa Jogging in Scutece SAMAS cu bebelusul si in sistem de purtare! Conditia este este aiba intre 6 luni si 4 ani si sa ”concurati” in pas de mars in loc de alergare.

In Februarie 2015 Asociatia SAMAS te invita la CINEMaTi, cinematograful parintilor

Pe 25 Februarie 2016 continuam seara de film SAMAS. Vom viziona impreuna filmul documentar ”Nasterea la Microscop” (Microbirth), iar dupa vizionare un Educator Perinatal SAMAS va raspunde la intrebarile referitoare despre sarcina.

Filmul documentar ”Nasterea la Microscop” (Microbirth 2014) prezinta o serie de ipoteze si concluzii stiintifice care vor determina atat cadrele medicale cat si femeile sa isi reconsidere deciziile profesionale si personale privind nasterea, ca decizii ce pot nu numai sa influenteze sanatatea copiilor ci si insusi viitorul speciei umane.

In luna Martie, Asociatia SAMAS face cadou cursuri de educatie perinatala in Pitesti, Constanta, Turnu Severin, Bacau si Moinesti

Gravidele, proaspetele mămici și tăticii beneficiaza de cursuri cadou oferite de Educatorii SAMAS, specializați în educaţie perinatală.

Scopul acestui cadou de primavara pentru viitorii si proaspetii parinti este sa isi îmbogățeasca cunoștințele cu informații esențiale legate de ingriirea si nutritia in sarcina, pregatirea pentru nastere,alaptarea si nutritia mame.

COMUNICATE

August 2015: 4 din 10 bărbați români ar alăpta, dacă ar putea – Asociația SAMAS, singura rețea națională de educatori perinatali, lansează o campanie inedită pro-alăptare

Bărbații români sunt tot mai implicați în deciziile care țin de alăptarea bebelușului: peste jumătate (54%) asistă la alăptare ori de câte ori au o ocazia și peste 80% dintre ei cunosc principalele beneficii ale laptelui matern, arată un studiu online Ivox, realizat la cererea Asociației SAMAS, singura rețea națională de educatori perinatali din România.

Noiembrie 2015: Asociatia SAMAS organizeaza primul Simpozion National de Educatie Perinatala

Asociația SAMAS, singura rețea de educatori perinatali din România, organizează primul Simpozion de Educație Perinatală din țară, în 20-21 noiembrie, la București, cu acces gratuit. Invitați de top din rândul medicilor, autorităților, precum și o reputată moașă de la University of College London Hospital vor dezbate soluții pentru sănătatea mamei și sugarului, în condițiile în care România are statistici alarmante cu privire la nașterile prin cezariana, rata alăptării și a mortalității infantile.

Septembrie 2015: Peste 1.000 de femei vor beneficia gratuit de educație perinatală din partea Asociației SAMAS

Începând din Septembrie 2015, peste 1.000 de femei din București și din alte 7 orașe vor beneficia gratuit, timp de 6 luni, de cursuri și suport în ceea ce priveștea sarcina și îngrijirea copilului din partea Educatorilor Perinatali SAMAS. Programul Social SAMAS se adresează femeilor care provin din medii defavorizate și se derulează în București, Bistrița, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Medgidia, Pitești și Târgu Mureș.